วิสัยทัศน์โรงเรียน

การบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ NAMUEN MODEL

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย

  เรียนดี มีวินัย  ใฝ่ก้าวหน้า  รักษาคุณธรรม

 มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกมีมาตรฐานในระดับสากล 

2.  ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เต็มตามศักยภาพ 

3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 

5.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก

 กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

 กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและสนใจ ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. โรงเรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน