ฝ่ายบริหารโรงเรียน

นายนนทภัทร มะโน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์ ต้นใส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวชไมพร ดวงแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางศิวาภรณ์ อินขาว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป