ฝ่ายบริหารโรงเรียน

นายนนทภัทร มะโน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางสาวลำยวน แก้วตัน

ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสมศักดิ์ ต้นใส

ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศักดิ์ชัย บุญกาวิน

ผู้ช่วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป