ผลงานสถานศึกษา/ครู

๑.  นายศิวกร    โพธิขาวได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชนิดกีฬา กรีฑา
๒. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ชนิดกีฬา กรีฑา ๔ X ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุ ๑๘ ปี
๓. ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันพุ่งแหลน รุ่นไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย
๔. ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันกระโดดสูง รุ่นอายุเกิน ๑๖ ปี หญิง
๕. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง
๖. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันพุ่งแหลน รุ่นเกิน ๑๖ ปี ชาย
๗. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย
๘. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง
๙. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง
๑๐. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันกระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย
๑. กลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญเข้าร่วม อันดับ ๓๗
๒. กลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญเข้าร่วม อันดับ ๔๓
๓. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัล
    เหรียญ ทอง อันดับ ๗
๔. กลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๔
๕.กลุ่มสาระ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๔
๖. กลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัล
    เหรียญทองแดง อันดับ ๒๔
๗. กลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๖ 
๘.กลุ่มสาระ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๗
๙. กลุ่มสาระ เรียนรวม – ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 
    ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๘