ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2521 เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม 2521 โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วดำเนินการเรียนการสอน  ต่อมาได้รับบริจาคที่สาธารณประโยชน์จากบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน จึงได้ย้ายมาสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2521 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2536  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 13  ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55180

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน อักษรย่อ :  น.ม. 

ประเภท : โรงเรียนสหศึกษา 

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า – ขาว 

                              สีฟ้า  แทน  ความสงบสุข ความร่มเย็น 

                              สีขาว แทน  ความยุติธรรม ความสะอาด ความบริสุทธิ์

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน : 

คติธรรม : อัตตา หิ อัตตโน นาโถ : ตนนั้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตน หมายถึง ตนจะเป็นที่พึ่งได้แท้จริงต้องมีการฝึกฝน 

คติสัญลักษณ์ : พระพุทธรูปลีลาศรีนาหมื่นประทับอยู่ในธรรมจักรพื้นหลังสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข