บุคลากรทางการศึกษา

นายเรืองเดช คำอ้ายด้วง
ลูกจ้างประจำ
นางสาววารีรัตน์   จีนนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุภาภรณ์    เหมืองหม้อ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นายศราวุธ สารเถื่อนแก้ว
นักการภารโรง
นายบุญฤทธิ์ แก้วกุลสี
นักการภารโรง
นางสาวทิพาวดี ปาโน
แม่บ้าน