บุคลากรทางการศึกษา

นายสมฤทธิ์ ทิศพรม
ลูกจ้างประจำ

นายเรืองเดช คำอ้ายด้วง
ลูกจ้างประจำ

นางสุภาภรณ์    เหมืองหม้อ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาววารีรัตน์   จีนนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายศราวุธ สารเถื่อนแก้ว
นักการภารโรง

นายบุญฤทธิ์ แก้วกุลสี
นักการภารโรง

นางสาวทิพาวดี ปาโน
แม่บ้าน

ติดต่อโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม