นวัตกรรมผู้บริหาร /ครู/บุคลากร

ผู้บริหาร

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งสู่คุณภาพโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
( NAMUEN MODEL )

ครู

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ผสมผสาน

โดย ครู นภัทธิญา จันทร์ดี

UNO คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

โดย ครู เบญจพร จายานะ

ชุดแบบฝึกเพิ่มเติม เรื่อง โมเมนตัมและการชน

โดย ครู ดาราณี ศรีเที่ยง

กระตุ้นความคิด ปลุกจิตสำนึก ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Role playing

โดย ครูชไมพร ดวงแก้ว

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์เรื่อง การเรียนรู้การประกอบคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมจำลองสู่การลงมือปฏิบัติจริง

โดย ครูธีรนัย วงค์เหมอะ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่องปริมาณสัมพันธ์

โดย ครูลำยวน แก้วตัน

กังหันบริหารร่างกาย

โดย ครูศิวกร โพธิขาว

รายงานการพัฒนาการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ โดยใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย ครูศักดิ์ชัย บุญกาวิน

ชุดเกม บิงโก คำราชาศัพท์

โดย ครูณัฐกานต์ จิณะไชย

เทคนิคการเชื่อมต่อสายไฟ

โดย ครูกสานต์ วรรณภพ

วงล้อหรรษา ปริศนาวรรณคดีไทย

โดย ครูทัดดาว กันตะนา

การอ่านออกเสียง ร ล

โดย ครูนราทิพย์ นรินทร์

ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์

โดย ครู กณวรรธน์ สุยะนา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

โดย ครู อาทิตย์ กันทะกาลัง

ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดย ครู ณัชชาวีณ์ สุยะนา

การเรียนรู้โดยใช้สื่อ E-Book เรื่องเส้นขนาน

โดย ครู รัตนาภรณ์ ขันทะยศ

บุคลากรทางการศึกษา