ข้อมูลบุคลากร

ปรเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ 1 - 1
รองผู้อำนวยการ - 1 1
ข้าราชการครู 6 10 16
ลูกจ้างประจำ 1 - 1
พนักงานราชการ 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
ธุรการ - 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 4
รวม 13 18 30