ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  15 มิถุนายน 2563) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 339 คน  จำแนกได้ ดังนี้