ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  1 พฤศจิกายน  2564) ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 335 คน  จำแนกได้ ดังนี้

งานทะเบียนโรงเรียน : ครูนราทิพย์ นรินทร์ อัพเดท (10/11/2564)