ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  30 พ.ค. 2566) ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 316 คน  จำแนกได้ ดังนี้

จำนวนนักเรียน