ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  26 มิถุนายน  2564) ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 341 คน  จำแนกได้ ดังนี้

งานทะเบียนโรงเรียน : ครูนาราทิพย์ นรินทร์

ติดต่อโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม