ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 340 คน  จำแนกได้ ดังนี้