ข้อมูลนักเรียนบ้านพัก

ข้อมูลนักเรียนบ้านพัก ปีการศึกษา 2566

  • นักเรียนชาย  4 คน

  • นักเรียนหยิง  4 คน

  • รวม 8 คน