ข้อมูลนักเรียนบ้านพัก

ข้อมูลนักเรียนบ้านพัก ปีการศึกษา 2563

  • นักเรียนชาย  7 คน

  • นักเรียนหยิง  8 คน

  • รวม 15 คน 

ติดต่อโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม