กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศักดิ์ชัย บุญกาวิน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวชไมพร ดวงแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ