กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวชไมพร ดวงแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ