กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศักดิ์ชัย บุญกาวิน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชไมพร ดวงแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ติดต่อโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม