กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีรนัย วงค์เหมอะ
ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทัศน์ คำลอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดาราณี ศรีเที่ยง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

นางณัชชาวีณ์ สุยะนา
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

นางสาวจุฑารัตน์ จาจี๋
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง