กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลำยวน แก้วตัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทัศน์ คำลอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดาราณี ศรีเที่ยง
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายธีรนัย วงค์เหมอะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

นางณัชชาวีณ์ สุยะนา
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

ติดต่อโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม