กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลำยวน แก้วตัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทัศน์ คำลอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวดาราณี ศรีเที่ยง
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย

นายธีรนัย วงค์เหมอะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

นางณัชชาวีณ์ สุยะนา
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู