กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทัดดาว กันตะนา
ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางณัฐกานต์ จิณะไชย
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนราทิพย์ นรินทร์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเบญจพร จายานะ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง