กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนราทิพย์ นรินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางณัฐกานต์ จิณะไชย
ตำแหน่ง ครู

นางสาวทัดดาว กันตะนา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเบญจพร จายานะ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง

ติดต่อโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม