กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนราทิพย์ นรินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวทัดดาว กันตะนา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ