กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินดามาศ รักฉาย
ตำแแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ​

นางสาวประทุม บัวแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชญาณ์ สุวพงษ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวกวินทิพย์ เกตุกลมเกลา
ตำแหน่งครู อัตราจ้าง