กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมยุรา มะราช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายอาทิตย์กัน ทะกาลัง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางศิวาภรณ์ อินขาว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายวุฒิชัย ไชยปัญญา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ