กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมยุรา มะราช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายวุฒิชัย ไชยปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิวาภรณ์ อินขาว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาทิตย์ กันทะกาลัง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ