กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมยุรา มะราช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาทิตย์ กันทะกาลัง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางศิวาภรณ์ อินขาว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายวุฒิชัย ไชยปัญญา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ