กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ ต้นใส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ​