กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกสานติ์ วรรณภพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ​

นายสมศักดิ์ ต้นใส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ติดต่อโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม