กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกสานติ์ วรรณภพ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ​

นายสมศักดิ์ ต้นใส
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ